ĐUTCT Lương thực Miền Bắc: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ngày 11/01/2017  tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho cán bộ chủ chốt tại các đơn vị và cán bộ, đảng viên hiện đang công tác sinh hoạt tại khu vực Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua việc quán triệt, phổ biến nội nghị các nghị quyết, kết luận và dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty, giúp cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc, mục đích, ý nghĩa nội dung của Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu, đã được nghe các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, quán triệt đầy đủ nội dung 03 Nghị quyết 01 kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, trong đó tập trung vào triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Tổng công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyết suốt đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có những giải pháp đúng đắn, hợp lý làm chuyển biến tình hình, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ thực tế hoạt động của đơn vị, Đảng bộ Tổng công ty đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề ra 03 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, tập trung vào công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng..

Về thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy Tổng công ty xác định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương, hình thức, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên sâu sát, lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với cán bộ, công nhân viên và người lao động… Phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, làm cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Sau hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị để sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị, xác định rõ những việc cần làm ngay, các giải pháp thực hiện có tính khả thi để thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác truyên truyền nội dung Nghị quyết đến tất cả cán bộ và người lao động trong toàn Tổng công ty.

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị và truyền đat nội dung Nghị quyết số 04 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Đỗ Trần Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty, truyền đạt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, truyền đạt nội dung Nghị quyết số 05 (Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Trần Xuân Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, truyền đạt nội dung Kết luận số 09 (Khóa XII) về tình hình kinh tế - xã hội, Ngân sách nhà nước năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 của nền kinh tế

Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty, truyền đạt nội dung Nghị quyết số 06 (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và giới thiệu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 (Khóa XII).

Văn phòng Đảng Đoàn

Các tin khác

Lượt truy cập: 3795351
Đặt làm trang chủLên đầu trang