Chính phủ ban hành Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ngày 3/1/2018, Chính phủ đã ban hànhNghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền bắc.

Nghị định 01/2018/NĐ-CP gồm 10 chương và 76 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Những sửa đổi, bổ sung được đề cập tại Điều lệ Tổng công ty năm 2018 đã được cập nhật và  phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, là cơ sở pháp lý quan trọng cho toàn bộ hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Trên cơ sở Điều lệ mới ban hành, Tổng công ty sẽ khẩn trương tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chi tiết nghị định tại đây

Ban Pháp chế và Thanh tra

Các tin khác

Lượt truy cập: 5153362
Đặt làm trang chủLên đầu trang